Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program "Bzučo objavuje svet".

UČEBNÉ OSNOVY

Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí najmenej v rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Obsah vzdelávania sa v materskej škole vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:


Vzdelávacia oblast':

Jazyk a komunikácia

Hlavný cieľ: Rozvinúť' komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči.

Matematika a práca s informáciami

Hlavný ciel': Poskytnúť' základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. Rozvíjať' logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie . V rámci rozvoja geometrických predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďujú na orientáciu v priestore, poznávanie GT a na zoznamovanie sa s problematikou merania dĺžky.

Človek a príroda

Hlavný ciel': Počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti, viest' deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch, a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť' vyjadriť' svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľov, meniť' a zdokonaľovať'.

Človek a spoločnosť

Hlavný ciel': Viest' dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí — v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Poznávať' spoločenské prostredie, uplatňovať' prosociálnu výchovu

Človek a svet práce

Hlavný ciel': Utvárať' a rozvíjať' základné zručnosti dieťaťa, zvládnuť' úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov a predmetov v bežnom živote, tých, ktoré sú pre dieťa v rámci vývinového hľadiska dôležité, zo strany učiteľky vytvárať' dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť' prakticky rozvíjať' zručnosti

Umenie a kultúra- Hudobná výchova

Hlavný ciel': Rozvíjať' elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky (komplex hudobných aktivít" ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú, zmysluplne integrujú) detí predškolského veku v šiestich podoblastiach vzdelávacej oblasti hudobná výchova.

Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

Hlavný ciel': Dosiahnuť', aby deti prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť', získavali a rozvíjali elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky.

Zdravie a pohyb

Hlavný ciel': Poskytovať' základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viest' dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Pohyb ako prostriedkom podporovania zdravia a psychosomatického vývinu detí predškolského veku využívať' v každodennom živote bez pocitu únavy a vyčerpania.


Výchovno-vzdelávacia činnosť' v materskej škole sa neviaže výlučne len na jednu z konkrétnych vzdelávacích oblastí. Pri plánovaní obsahu vzdelávania v materskej škole dochádza k vzájomnému prelínaniu vzdelávacích oblastí a k ich integrácii. Pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti je potrebná vyváženosť' a vhodná kombinácia vzdelávacích oblastí

Učebné osnovy sú zostavené z desiatich rámcových tematických projektov, ktoré vychádzajú zo života detí v materskej škole, z ich potrieb a individuálnych schopností. Každý obsahový celok, ktorý sa spravidla týka jedného kalendárneho mesiaca obsahuje niekoľko tém, prostredníctvom ktorých sa napÍňajú ciele siedmych vzdelávacích oblastí.


Obsahové celky a ich charakteristika.

September : Vitajte v Bzučovej škôlke

Ciele prvého celku sú smerované na úspešnú adaptáciu novoprijatých detí, zoznamovanie sa s prostredím materskej školy, s rovesníkmi, zamestnancami. Vytvárajú sa pravidlá tried ,na ktorých sa aktívne podieľajú aj deti, hlavne v predškolského veku. Prvé týždne sú zamerané na rozvoj sociálnej komunikácie a vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, každodennými stretnutiami v rannom kruhu. Deti spoznávajú štruktúru rodiny, učia sa hovoriť o svojich pocitoch, poznávajú spoločné znaky domova a materskej školy ako miesta istoty, bezpečia a lásky.

Témy: - Hopsa rasa, to je krása, Bzučova škôlka otvára sa!

  • Bzučo ťa víta v triede Lienok, Mravčekov, Motýlikov, Včielok
  • Bzučo, toto je moja rodina!
  • Bzučo, prezradím ti kde bývam.
Október: Jeseň pani bohatá

Deti pozorujú prírodu, citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa dejú na jeseň. Tematické zameranie tohto celku poskytne deťom prezentovať svoje aktuálne predstavy o prírode, prírodných javoch v rôznych situáciách. Deti spoznávajú sezónne ovocie a zeleninu, ktorú spolu s pani učiteľkami pestujú v školskej záhrade, spoznávajú voľne žijúce zvieratá v blízkom okolí, v záhrade. Časté vychádzky budú zamerané hlavne na užší kontakt s prírodou spojený s aktívnym pohybom a hrou.

Témy:

Bzučova jesenná zeleninová záhrada

Bzučov ovocný sad

Bzučo a pani Jeseň

Pozerá sa Bzučo zvedavý, Čo to naňho padá do trávy

Bzučovi kamaráti z lesa a parku

November: Čo tie očká vidia

Tento mesiac je zameraný hlavne na poznávanie a pomenovanie pozorovateľných i špecifických anatomických kategórií ľudského tela a niektorých ich funkcií. Prostredníctvom rôznych encyklopédií, edukačných pomôcok, rozprávok a obrázkov sa pokúsime rozvíjať detské predstavy o fungovaní ľudského tela. Zameriavať sa budeme aj na postupy pri prevencii infekčného ochorenia a vzniku zubného kazu, spoznávať budú prostredníctvom zážitkového učenia rôzne život ohrozujúce situácie. Počas tohto obdobia sprostredkujeme návštevu policajných zložiek, záchrannej služby, prípadne hasičov v areáli našej MŠ. Staršie deti absolvujú návštevu stanice Červeného kríža v Banskej Bystrici.

Témy:

Bzučo objavuje ľudské telo

Bzučo vie, ako si chrániť' zdravie

Bzučo pozná rôzne dopravné prostriedky

Čo prezradili Bzučovi svetielka na semafore

December: Vianočné tajomstvá

Obsahový celok je zameraný najmä na rozvoj prosociálneho cítenia detí predškolského veku, budovanie vzťahov, oboznámenie sa s tradíciami a zvyklosťami a aktívnou účasťou na príprave osláv a príchodu Mikuláša do materskej školy. Prostredníctvom rôznych aktivít, hier sa deti naučia vzájomnej ohľaduplnosti , pozornosti, kooperatívnemu správaniu, zbaviť sa neschopnosti prekonávať prekážky.

Témy:

Mikulášske prekvapenie pre Bzučových kamarátov

Bzučova škölka vonia medovníkmi

Bzučove Vianoce bývajú čarovné

Január: Keď kraľuje pani Zima

Tento celok dáva priestor na pozorovanie zimnej prírody. Deti prostredníctvom zážitkového učenia budú pozorovať a skúmať vlastnosti vody, snehu a ľadu. Počas každodenných aktivít budú deti pri pobyte vonku vedené k vytváraniu pozitívneho vzťahu k zdravému životnému štýlu, k pohybu na čerstvom vzduchu. Budú si rozvíjať pozitívny vzťah k živej prírode, aktívne sa podieľať na starostlivosti o vtáctvo v zimnom období. Správať sa ohľaduplne k svojim kamarátom a dospelým a uvedomovať si dôsledky nevhodného správania.

Témy:

Bzučo a pani Zima

Bzučo sa postará o vtáčiky aj o zvieratká

Bzučo v dobrej nálade na snehu i na rade

Bzučo objavuje život za polárnym kruhom

Február: Veselý kolotoč

Február je vrcholiacim zimným obdobím a tradíciou Fašiang v našom regióne. Obsah sprístupňujeme det'om prostredníctvom sviatkov, na ktoré sa lokálne zvyky tradície a folklór viaže. Všetky deti sa s pani učitelkami zabavia na fašiangovom karnevale v maskách a pochutnajú si na tradičnom fašiangovom jedle ako sú šišky/pampúšiky s jahodovým džemom, či jahodovou penou. Deti budú mat' možnost' vyjadrovat' svoje pocity zo zážitku, nie len z karnevalu, ale i vypočutej rozprávky "O pampúšikovi" a to tak pozitívne ako i negatívne. Okrem zábavy budeme v tomto mesiaci iniciovat' činnosti, pri ktorých sa budú deti stretávat' častejšie s geometrickými útvarmi.Umožníme im v edukačných aktivitách a učebných situáciách čo najrôznejšími formami tvoriť z geometrických tvarov (kreslenie, strihanie, lepenie, skladanie i modelovanie)a telies.

Témy:

Čo rozprávalo Bzučovi slniečko a čo mesiačik?

Bzučova cesta do vesmíru

Bzučo na škôlkarskom karnevale

Bzučo vo svete tvarov, farieb a materiálov

Bzučova kamarátka kvapka Katka

Marec: Jarná brána otvára sa

Marec – mesiac knihy, bude sprevádzaný rozprávkami, rôzneho typu.Na základe manipulácie s knihou, pomocou rozprávok a príbehov, bude našim cieľom utvárať' trvalý pozitívny vzťah ku knihám, k literárnemu i dramatickému umeniu. V rozmanitých tvorivých edukačných aktivitách, pravidelným čítaním, poskytnú učiteľky bohaté zážitky a skúsenosti s čítaním, čím prispejú k vytváraniu čitateľských návykov u detí. Učiteľky vytvoria učebné situácie, v ktorých budú mat' deti možnosť 's príchodom jari, identifikovať' rôznorodosť' rastlinnej ríše, a to predovšetkým v školskej záhrade a v blízkom okolí MŠ.

Témy:

Bzučov obrázkový ROK

Bzučova obl'úbená kniha

Bzučov rozprávkový týždeň

Bzučo a pani Jar

Bzučova jarná záhradka

Apríl: Poďme spolu za zvieratkami

Apríl je zameraný na spoznávanie a pozorovanie domácich a hospodárskych zvierat, dáva možnosť deťom poznať ako žijú, čím sa živia nielen domáce zvieratá , ale aj zvieratá okolo vodných tokov a vtáky. Cieľom je podnecovať' dieťa, aby nadobúdalo vedomie, že človek a príroda tvoria jeden celok, ktorý je potrebné chrániť', zvel'ad'ovat' a starat' sa oň. Čiastkovým cieľom tohto tematického celku bude rozvíjať' a spresňovať' zmyslové vnímanie, a to predovšetkým prostredníctvom rozličných sluchových zmyslových podnetov v podobe zvukov zvierat , ale i hmatových a zrakových podnetov. Učiteľky umožnia deťom čo najužší kontakt s prírodou spojený s aktívnym pohybom a hrou. Inšpiráciou pre výtvarné, či iné pracovné činnosti nám budú hlavne veľkonočné námety, mláďatká domácich zvierat, vtáčiky, či jarné kvety.

Témy:

Bzučove vel'konočné vajíčko

Bzučo na gazdovskom dvore

Prileteli vtáčky, už sú tu, Bzučo!

Bzučo a jeho kamaráti pri rybníku

Bzučo — malý ochranca prírody!

Máj: Hrejú lúče slnka, potok sladko žblnká-......

Témy v máji sú spojené s prírodou, hmyzom, ale aj spoločensko-vedné témy, spojené s poznávaním našej vlasti a rodného mesta Banská Bystrica. Deti prostredníctvom aktivít budú získavať informácie o včele medonosnej a iných užitočných druhoch hmyzu žijúceho v našich podmienkach. Deti získajú reálnu predstavu o živote včiel v úli ( predškoláci ), navštívia Strednú odbornú školu Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Témou Bzučove mesto, Bzučova vlasť budeme u detí rozvíjať národné povedomie, tak aby vnímali slovenskú spolupatričnosť, spoznávali naše krásy prírody, prostredníctvom IKT a obrázkového materiálu spoznávať aj hlavné mesto Bratislavu a jej dominanty, hlavne dominanty nášho mesta a prírodné krásy v okolí našej materskej školy.

Témy:

Bzučo na návšteve v ríši hmyzu

Bzučo a jeho kamarátky včielky

Bzučo na návšteve v ZOO

Bzučove mesto , Bzučova vlast'

Jún: Čo všetko deťom k šťastiu treba?

Mesiac jún odštartujeme týždňom detskej radosti, zábavy, súťaží, športu, ktoré venujeme deťom k ich sviatku. Deti spoločne v materskej škole oslávia svoj vel'ký deň, na ktorého prípravách sa budú aktívne zúčastňovať' a zároveň pozorovať' priebeh osláv. V prípade dobrej úrody čerešní si na nich pochutíme a s pomocou pani učiteliek a pani kuchárok upečieme čerešňovú bublaninu. Počas tohto týždňa deti absolvujú vychádzku do mesta, kde budú mat' možnosť' poznávať' a vidieť' niektoré typické a zároveň významné stavby svojho mesta, v ktorom žijú a vyrastajú.

Témy:

Bzučo oslavuje s deťmi MDD

Tajomstvo medovníkového domčeka

Bzučo má LETO najradšej

I, 2, 3, 4, 5 vie už Bzučo naspamäť' rozlúčka s predškolákmi