Poplatky v materskej škole

Od 01.01.2023 sa na základe VZN Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, menia poplatky nasledovne:

1.STRAVNÁ JEDNOTKA NA DEŇ : 2,10 € (celodenný pobyt)

(z toho DESIATA – 0,50 €, OBED – 1,20 €, OLOVRANT – 0,40 €)

1,70 € (poldenný pobyt)

(z toho DESIATA – 0,50 €, OBED – 1,20 €)

2. PAUŠÁLNA RÉŽIA : 9 € mesačne
  • réžia sa uhrádza za čo i len jeden odstravovaný deň ( z tohto dôvodu Vás prosím o dôkladné odhlasovanie detí, spôsob odhlasovania zostáva nezmenený)
3. Príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole : 32 € mesačne

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sumou vo výške 32,00 €.

Mesačný príspevok a stravné sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica alebo poštovou poukážkou.