Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica bola ustanovená v zmysle zákona NR SR c.596/2003 Z.z. O šátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.


Predseda rady školy

pedagogický zamestnanec

Iveta Snopková


Členovia rady školy

nepedagogický zamestnanec

Viera Svobodová

delegovaný zástupca organizácie podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní

Mgr. Viera Adamírová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Úradníček

zástupca rodičov

Mgr. art. Miroslav Šípkovský

zástupca rodičov

Ing. Barbora Božoňová

zástupca rodičov

Tomáš Fábry