Štatút Rady školy


ÚPLNÉ ZNENIE ŠTATÚTU RADY ŠKOLY PRI MŠ NA STAREJ TEHELNI 7, BANSKÁ BYSTRICA

(s účinnosťou k 3. 3. 2015)

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len "vyhláška č. 291/2004 Z. z."), sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1

Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri MŠ Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom materskej školy, pri ktorom je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov materskej školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona
č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

1. k návrhu na úpravy v učebných plánoch,

2. k návrhu rozpočtu,

3. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

4. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

5. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

6. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

7. k návrhu školského vzdelávacieho programu.

8. k návrhu na počty prijímaných detí

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu,

b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

c) odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:

  • návrh na vymenovanie riaditeľa materskej školy,
  • zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s prílohami (Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov výberovej komisie a delegovaných zástupcov, Prezenčná listina uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školy)

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 7 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

  • 1 zvolení zástupca pedagogických zamestnancov
  • 1 zvolený zástupca nepedegogických zamestnancov
  • 3 zvolení zástupcovia rodičov
  • 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa

1 delegovaný zástupca orgánu, ktorý sa na výchove a vzdelávaní podiela

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov materskej školy.

(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov materskej matersk školy.

(4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..

(6) Členstvo v rade školy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva písomnou formou,

c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,

e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov materskej školy prestane byť zamestnancom materskej školy,

f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane navštevovať matersku školu,

g) odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(7) Doplnenie členov rady školy

Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude nasledovné:

- rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov, získaných vo voľbách

- zamestnanci školy: postupovať ako u rodičov

- delegovaní zástupca: požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(2) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada.

(3) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.

(4) Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(5) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(6) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa materskej školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.

(7) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa materskej školy zástupcu Krajského školského úradu v Banskej Bystrici. Prizvaní zástupcovia rozhodujúci hlas nemajú.

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

(9) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy.

(11) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen rady školy má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8

Povinnosti podpredsedu rady školy

(1) Podpredseda rady školy zastupuje predsedu rady školy v čase jeho

neprítomnosti v rozsahu práv a povinnosti predsedu rady školy.

(2) Podpredseda rady školy zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinnosti v čase pozastavenia členstva predsedovi rady školy z dôvodu jeho kandidatúry na funkciu riaditeľa materskej školy, pri ktorej sa rada školy zriadila.

(3) Podpredseda rady školy vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí rady školy.

Čl. 9

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.

(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

(6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

(7) V prípade, že člen rady školy si neplní svoje práva a povinnosti v zmysle článku 7 ods.2 tohto štatútu, predseda rady školy písomne upozorní zriaďovateľa školy prostredníctvom riaditeľa školy na porušovanie predmetného článku tohto štatútu jednotlivým členom rady školy, aby orgán, ktorý ho nominoval prehodnotil jeho členstvo v rade školy.

Čl. 10

Vzťah rady školy k riaditeľovi školy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa materskej školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ materskej školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ materskej školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

Čl. 11

Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., spôsobom, že sa riaditeľ materskej školy zaviaže z prostriedkov rozpočtu školy poskytovať priestory, kancelárske potreby, internet, telefón a iné potreby pre činnosť RŠ.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 3. 3. 2015

a mení predchádzajúci štatút RŠ zo dňa 6. 10. 2008 na základe účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe účinnosti novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

V Banskej Bystrici dňa 3. 3. 2015

.............................................

predsedníčka Rady školy