Program Zelená škola

O programe Zelená škola

Program ZELENÁ ŠKOLA je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Na Slovensku vznikol v roku 2004. Od roku 2009 ho koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Garantom certifikácie je Sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

HLAVNÝ CIEĽ PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA

- pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti,

- program je prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy,

- podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Viac o programe na https://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola

a na našom blogu zelenatehelna.blogspot.sk/ , kde si môžete pozrieť príspevky o našich enviro aktivitách.

VÍZIA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Rešpektovať a chrániť životné prostredie.

O problematike životného prostredia netreba len hovoriť, ale je potrebné urobiť zmeny, ktoré je vidieť a cítiť.

Musíme urobiť vnútornú premenu v samom sebe, aby sme boli v našom snažení úspešní a zlepšili svet okolo nás.

PRE KOHO JE ZELENÁ ŠKOLA?

Pre ľudí a školy, ktorí............

vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého,

myslia tvorivo a kriticky,

a konajú v prospech zachovania života na Zemi,

pretože len slová nestačia.

SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE
  • Zostavenie Kolégia Zelenej školy
  • Environmentálny audit školy
  • Akčný plán
  • Monitoring a hodnotenie
  • Environmentálna výchova vo vyučovaní
  • Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity
  • Eko-kódex školy
ZELENÁ ŠKOLA JE PRAKTICKÁ

"O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj".

Ocenenie

1. Naša materská škola vďaka všetkým rodičom, deťom, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a priateľom školy, ktorí s nami spolupracujú získala v Záverečnom hodnotení zelených škôl titul Zelená škola a certifikát spolu s vlajkou programu. Od roku 2012 sme získali certifikát a vlajku už po piate certifikačné obdobie.

2. Naša materská škola bola vybratá medzi 10 najinšpiratívnejších Zelených škôl z rôznych regiónov Slovenska a zapojila sa do projektu "Zelená škola - každý deň pre budúcnosť". Zapojená škola sa stane v školskom roku 2020-2021 jednou z 10 ukážkových učiacich Zelených škôl, ktoré odovzdajú svoje skúsenosti a zručnosti z environmentálnej výchovy a enviro-opatrení rôznym cieľovým skupinám.

Projekt "Zelená škola – každý deň pre budúcnosť" je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


Od júla 2012 po dvoch rokoch snaživej práce pedagogických, nepedagogických pracovníkov, rodičov, dobrovoľníkov a v neposlednom rade nadšených detí, naša materská škola ako prvá v Banskej Bystrici získala Certifikát Zelená škola. Aj naďelej sa do programu budeme zapájať a riešiť spoločne s vami ďalšie problémové témy a prispievať tak k zlepšeniu nášho okolia.

Do programu sa zapájame už viac ako 10 rokov a spoločne riešime problematiku životného prostredia, ktorá nám nie je ľahostajná najprv zmenou seba samého, svojej rodiny a najbližšieho prostredia v ktorom žijem.

AKČNÝ PLÁN

V súčasnosti pracujeme spoločne s deťmi na audite a tvorbe nového Enviromentálneho akčného plánu v téme: "ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY"

Monitorujeme/vyhodnocujeme, či sa nám darí napĺňať cieľ, napredovať, prípadne zaznamenávame príčiny, ktoré spôsobili, že niektorá aktivita sa nám nepodarila naplniť.

Jedným z výsledkov, bola možnosť participovať pri vzniku príručky HURÁ von ŠKOLKÁRI-metodické listy a ponúknuť inšpirácie všetkým učiteľkám a učiteľom materských škôl a aj akčným rodičom.


Kolégium Zelená škola Na Starej tehelni šk. rok 2021 - 2022

Za rodičov a priateľov školy: Babicová Katarína, Krejči Katarína, Veky Marek, Mokrošová Ivana, Súlovec Martin, Bocková Kristína, Vitoušová Soňa, Koshlets Oxana, Barková Bohumila, Coch Peter, Jánošík Martin, Šovčíková Hana, Novák Lukáš.

Za zamestnancov materskej školy: Kizeková Alena- koordinátorka, Kováčová Zuzana - riaditeľka MŠ, Parobeková Mária-učiteľka, Snopková Iveta-učiteľka, Rovná Denisa- učiteľka, Štrbová Gabika-učiteľka.

Nadšení záujemcovia, ktorí by sa chceli stať členmi Kolégia sa môžu sa informovať u koordinátorky programu p. u. A. Kizekovej.