Školský poriadok

MATERSKÁ ŠKOLA, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica


ŠP prerokovaný Radou školy : 09.09. 2021

ŠP prerokovaný v pedagogickej rade : 31.08. 2021

Dátum vydania ŠP : 10.09. 2021

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kováčová, riaditeľka materskej školyČlánok I

Úvodné ustanovenia

1. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon").

2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej dokumentácie školy v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) školského zákona.

4. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky Materskej školy Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

5. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d) školského zákona.

Článok II

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

1. Dieťa má právo na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

2. Povinnosti dieťaťa:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so zákonnými zástupcami detí,
 3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 4. chrániť v medziach svojich schopností a možností pred poškodením majetok MŠ, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 5. chrániť pred poškodením učebné pomôcky,
 6. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 7. mať osvojenú primeranú sebaobsluhu [napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ (ani na spanie), vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť],
 8. ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov školy,
 9. rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi školy, etickými princípmi a dobrými mravmi.

3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ,
 6. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady školy.

4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom;
 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
 3. poskytnúť so zámerom spracovania osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 11 ods. 6 školského zákona;
 4. informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Ak zákonní zástupcovia nebudú materskú školu informovať o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu riaditeľka materskej školy pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľka materskej školy (čl. III. ods. 2 školského poriadku) alebo o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania (čl. III. ods. 3 školského poriadku), ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia;
 5. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo;
 6. v prípade akéhokoľvek výskytu infekčného (prenosného) ochorenia vírusového, bakteriálneho alebo parazitárneho pôvodu, vrátane epidemického a pandemického výskytu ochorenia, okamžite oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa (z dôvodu monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie rozšírenia tohto ochorenia v detskom kolektíve). Nástup dieťaťa do MŠ po prekonaní takéhoto ochorenia je možný len na základe predloženého potvrdenia od lekára;
 7. ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 3 po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendu a sviatkov), je zákonný zástupca povinný pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a dieťaťa;
 8. vyzdvihnúť si čo najskôr dieťa z MŠ, ak dostane od učiteľa informáciu, že dieťa má teplotu, hnačku, zvracia alebo sa vyskytlo iné ochorenie či nevoľnosť. Opätovný nástup v takomto prípade je možný len s lekárskym potvrdením, že dieťa je už zdravé;
 9. uhrádzať mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 0 určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica) a príspevok na stravu podľa pokynov materskej školy;
 10. rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službukonajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky,
 11. rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov MŠ a detí prijatých do MŠ),nosiť do MŠ náhrdelníky, retiazky, náramky, drahé hračky,
 12. všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa, a podľa potreby s riaditeľkou, v prípade napr. ublíženia iným dieťaťom vlastnému dieťaťu, má rodič právo oznámiť túto skutočnosť triednej učiteľke, ktorá následne vzniknutú situáciu rieši najskôr medzi deťmi navzájom, v prípade posúdenia nebezpečenstva a závažnosti situácie, rieši aj so zákonným zástupcom dieťaťa. Zákonný zástupca nemá právo riešiť vzniknutú situáciu priamo s daným dieťaťom.
 13. zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ, Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti, materská škola bude postupovať v súlade s § 19b ods. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník ),
 14. sledovať informácie zverejnené na nástenke materskej školy a webovom sídle, alebo zaslané zákonným zástupcom prostredníctvom mailu,
 15. v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa ; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať mestskú políciu,
 16. v prípade neskorého vyzdvihovania dieťaťa zákonným zástupcom z materskej školy 3x po termíne prevádzky školy, t.z. po 16,30 hod., môže byť dieťaťu ukončená dochádzka do materskej školy, po predchádzajúcom ústnom a následne písomnom upozornení riaditeľkou školy,
 17. pri každom neskorom vyzdvihnutí dieťaťa z materskej školy zákonným zástupcom je zákonný zástupca povinný svojim podpisom potvrdiť tento neskorý príchod na tlačive k tomu určenom,
 18. v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 19. nezdržiavať sa zbytočne dlho v priestoroch materskej školy na školskom dvore po odovzdaní dieťaťa učiteľkou, z dôvodu bezpečnosti detí. Po odovzdaní dieťaťa učiteľkou je za bezpečnosť svojho dieťaťa zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa,
 20. počas stretnutí rodičov s učiteľkami na triednych schôdzkach, je zákonný zástupca povinný zabezpečiť aby dieťa prevzal do času začiatku triednej schôdzky druhý z rodičov, či iná dospelá osoba, nakoľko deti nemôžu ostať v triede samotné, a pani učiteľky z druhých tried nemôžu zodpovedať za viac detí ako umožňuje vyhláška o materskej škole týkajúca sa počtu detí, prípadne bývajú tieto stretnutia v každej triede materskej školy v rovnakom čase a zostávajúce deti by svojimi hrami ovplyvňovali nepriaznivo priebeh stretnutia,
 21. v prípade že zákonný zástupca dieťaťa uvažuje o preložení svojho dieťaťa do inej materskej školy na území mesta Banská Bystrica je povinný písomne odovzdať žiadosť do termínu zápisu detí do materskej školy na nasledujúci školský rok, riaditeľka danej MŠ však má právo rozhodnúť o prijatí či neprijatí dieťaťa vzhľadom na kapacitu materskej školy,
 22. prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v termíne zápisu do ZŠ, t.z. sledovať oznamy na informačných nástenkách, zúčastniť sa triedneho stretnutia so zástupcami ZŠ prizvaných do materskej školy pred termínom zápisu,
 23. ak uvažuje rodič o pokračovaní svojho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je povinný do termínu zápisu detí do materskej školy, zvyčajne do konca mesiaca máj nasledujúceho kalendárneho roka, oznámiť písomne riaditeľke materskej školy túto skutočnosť a doložiť všetky potrebné doklady, aby riaditeľka materskej školy mohla rozhodnúť o pokračovaní PPV, v opačnom prípade nebude môcť byť dieťaťu zaistené miesto v materskej škole.

5. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.").

6. Na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

7. Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z. z. sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.

8. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

9. Postup materskej školy vo vzťahu k napĺňaniu rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov pri vzniku nezhôd a sporov sa riadi týmito zásadami, princípmi a pravidlami:

 1. počas konania o rozvode alebo úprave výkonu rodičovských práv a povinností materská škola dbá o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť);
 2. materská škola počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, pričom obsah tohto písomného stanoviska neposkytne ani jednému zákonnému zástupcovi;
 3. v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami materská škola bude rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné opatrenie súdu (neodkladné opatrenie), ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa. Materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované;
 4. v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu do starostlivosti len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať;
 5. priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentami disponuje;
 6. priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody.

10. Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

 1. vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,
 2. uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu,
 3. presadzovať toleranciu, rešpektovanie a úctu,
 4. prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií.
Článok III

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.

1. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v zmysle § 59 a § 59a školského zákona:

 1. Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 4. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.
 5. Deti sa do MŠ prijímajú spravidla k začiatku školského roka, v priebehu školského roka je prijatie dieťaťa možné len pokiaľ to umožňuje kapacita materskej školy.
 6. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok sa podávajú zvyčajne počas mesiaca mája na základe pokynov zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
 7. Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní), miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len "žiadosť") zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 8. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len "ŠVVP"), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 9. Pri prijímaní dieťaťa má rodič povinnosť informovať riaditeľku o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť dôvodom jeho zaradenia na diagnostický pobyt, prípadne ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak tak zákonný zástupca neurobí, riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona) príp. či pristúpi, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa
 10. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta daného roku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 11. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len "spádová materská škola"), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
 12. Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
 13. Pri prijatí na adaptačný a diagnostický pobyt dieťaťa riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z a v tomto rozhodnutí podľa § 59 ods. 8 školského zákona určí adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa.

2. Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len "ŠVVP") je dieťa s diagnostikovanými ŠVVP. Túto diagnostiku môžu robiť len školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len "ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 1. Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:

- do "bežnej" materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa

v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo

- do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným

znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).

Deťmi so ŠVVP sú deti:

ü so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré patria:

o deti so zdravotným postihnutím (ktorými sú deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím),

o deti choré alebo zdravotne oslabené (medzi ktoré patria napr. aj deti s diabetom),

o deti s vývinovými poruchami,

o deti s poruchou správania,

ü zo sociálne znevýhodneného prostredia,

ü s nadaním.

 1. Prijímanie detí so ŠVVP zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke. Riaditeľka materskej školy musí vždy pred svojim rozhodnutím zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), resp. či ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.
 2. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

3. Prijímanie dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt

a. Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec v zmysle § 5 ods. 14 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") rozhoduje o:

• prijatí dieťaťa do materskej školy,

• zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

• prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

• predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

b. Riaditeľka má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný pobyt dieťaťa.

• V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu .

• Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa začať postupne navštevovať materskú školu celodenne. Môže dôjsť k dohode medzi riaditeľkou materskej školy a rodičom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na celý deň.

• Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca rodičov/zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.

 • Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s riaditeľom).
 • V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľka materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti rodiča/zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

c. Diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole (pozri § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.), nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli najmä tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

d. Riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o prípadnom určení adaptačného alebo diagnostického pobytu a o forme výchovy a vzdelávania (poldennej, alebo celodennej).

4. Individuálne vzdelávanie

a. Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:

- zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole (nejde ale o dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona),

- zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

 1. Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:

- byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo materskú školu) alebo už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie stane povinným).

 1. Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda "zo zdravotných dôvodov", bude zabezpečovať kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
 3. Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí,

b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 § 28b školského zákona,

e) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať,

f) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

 1. Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona znáša zákonný zástupca.
 2. Formy osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sú :

a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len "individuálne vzdelávanie"),

b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,

c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 8)

d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe súhlasu ministerstva školstva,

e) individuálne vzdelávanie v zahraničí,

f) podľa individuálneho učebného plánu,

g) vzdelávanie v Európskych školách.26a)

 1. Predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
 2. Kmeňová materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania .Pri posudzovaní plnenia obsahu individuálneho vzdelávania budú materské školy vychádzať z obsahu individuálneho vzdelávania, ktorý danému dieťaťu určili.
 4. Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší:

a) na žiadosť zákonného zástupcu,

b) na základe odôvodného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa,

c) na návrh hlavného školského inšpektora alebo 21

d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.

 1. V prípadoch uvedených v § 28b ods. 8 písm. c) a d) školského zákona sa konanie vo veci zrušenia individuálneho (predprimárneho) vzdelávania začína na podnet riaditeľa kmeňovej materskej školy.
 2. Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy.
 3. m.Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok, teda je vykonateľné aj v prípade podania opravného prostriedku.

5. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

a. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

b. Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania18), ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných prídavkov" podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon č. 600/2003 Z. z.").

c. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

d. Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.

6. Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy:

 1. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy môže vydať riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. od. 1. januára 2020 aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa.
 2. Ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné dôvody zo strany zákonného zástupcu, vtedy riaditeľ materskej školy rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa aj na základe žiadosti zákonného zástupcu.
 3. Ak nastanú dôvody, pre ktoré z rozhodnutia riaditeľky materskej školy bude potrebné na určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, tak riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu na túto možnosť, vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky daného dieťaťa v termíne od – do (uvedie konkrétne dátumy). Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď.
 4. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je často "predstupňom" pred vydaním rozhodnutiao predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne
 5. Zákonný zástupca v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím termínu, dokedy má jeho dieťa prerušenú dochádzku (najneskôr dva týždne pred uplynutím času) písomne oznámi riaditeľke materskej školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

7. Podmienky predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do materskej školy:

a. Ak sa rodič, resp. zákonný zástupca rozhodne ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy z dôvodu prestupu na inú materskú školu alebo z rodinných či iných dôvodov, oznámi to písomne riaditeľke. O takomto ukončení riaditeľka nevydáva rozhodnutie . Oznámenie o ukončení sa zaeviduje do osobného spisu dieťaťa, ktorý týmto uzavrie a archivuje.

b. Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, až po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, ak:

a) zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom(neuhrádzanie poplatkov, opakovaný príchod zákonného zástupcu pod vplyvom alkoholu, nepreberanie dieťaťa v dohodnutom čase, zatajenie informácií majúcich vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, obťažovanie iných zákonných zástupcov, ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti ,nedodržiavanie povinností stanovených školským poriadkom),

b) zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

c) zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

d) zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1 školského zákona,

e) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista,

f) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,

g) ak sa dieťa nedokáže prispôsobiť podmienkam života v kolektíve, závažným spôsobom narušuje výchovno-vzdelávací proces a tým sú obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

Článok IV

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola je v prevádzke v dňoch školského vyučovania od 6,30 do 16,30.

1. Dochádzka detí do materskej školy

a) Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8:30 hod. a prevezme ho spravidla najskôr po 14:30 hod., ak sa s pedagogickým zamestnancom nedohodne inak. Neskorší príchod oznámi vždy vopred zápisom do zošita na odhlasovanie alebo telefonicky na číslo 048/414 55 54 .

b) Deti rok pred plnením školskej dochádzky prichádzajú do materskej školy do 8:00. Neskorší príchod oznámi zákonný zástupca vždy telefonicky vopred na číslo

048/414 55 54.

c) Neprítomnosť dieťaťa a zároveň odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred do 14,00 zápisom do zošita na odhlasovanie alebo telefonicky do 7:30 hod. na telefónnom čísle 048/414 55 54.

d) Zákonný zástupca odovzdáva dieťa denne priamo učiteľke, denne poskytuje učiteľke informáciu o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa z dôvodu monitorovania a evidencie zdravotného stavu detí.

e) Materskú školu môžu navštevovať iba zdravé deti, t. z. pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ktorého zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

f) Na preberanie dieťaťa z materskej školy inou osobou ako je zákonný zástupca dieťaťa je potrebné písomné splnomocnenie rodiča, na ktorom je uvedené meno, priezvisko, vzťah k dieťaťu (rodinný príslušník, sused, rodinný známy a podobne). Učiteľka má právo vyzvať túto osobu k preukázaniu svojej totožnosti.

g) Preberať dieťa z materskej školy môže aj neplnoletý súrodenec so splnomocnením rodičov, avšak tento nemôže byť mladší ako 15 rokov.

2. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

a) V prípade, že sa dieťa nezúčastní na výchove a vzdelávaní, je zákonný zástupca povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

 • choroba,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine.
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

b) Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane sviatkov a víkendov) "Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti /bezpríznakovosti"

c) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (týka sa to najmä detí plniacich si povinné preprimárne vzdelávanie),pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od pediatra, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa do materskej školy preskúma na podnet materskej školy miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

d) Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca Potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať materskú školu. .

e) Ak nie je dieťa prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň);

f) Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

3. Preberanie detí

a) Dieťa od rodičov preberá učiteľ spravidla do 8:30 hod., učiteľ za dieťa zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi zvyčajne po 14:30 hod. alebo písomne splnomocnenej osobe staršej ako 15 rokov alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Po schodoch do 4. triedy nikdy nepúšťa rodič dieťa samotné, ale vyvedie ho až hore do triedy a osobne odovzdá učiteľke. Rodič nepúšťa dieťa do MŠ vôbec samotné, v prípade, že tak urobí je za jeho bezpečnosť zodpovedný rodič.

b) Preberanie detí medzi pedagógmi je zabezpečené na základe písomnej informácie o počte a menách detí, v dokumentácii na to určenej.

c) Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie detí z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

d) Na školskom dvore sa popoludní rodič s dieťaťom nezdržuje medzi ostatnými deťmi, ktoré sú ešte pod dozorom učiteľky. S dieťaťom však môže prejsť na voľný školský dvor, kde sa môže zdržať až do ukončenia prevádzky.

e) Ak si rodič dieťa neprevezme v čase prevádzky materskej školy, t.j. do 16,30, je učiteľka povinná postupovať nasledovne:

 • kontaktuje telefonicky rodiča, resp. zákonného zástupcu,
 • ak zákonného zástupcu nie je možné zastihnúť, prípadne nemôže pre dieťa prísť, kontaktuje splnomocnené osoby na preberanie dieťaťa z MŠ;
 • ak splnomocnené osoby nie je možné zastihnúť, prípadne nemôžu prísť dieťa prebrať, kontaktuje mestskú políciu.

f) V prípade, ak má učiteľka podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

g) Za bezpečnosť ako aj kvalitu počas krúžkovej činnosti, rovnako aj za preberanie detí počas krúžkovej činnosti sú zodpovední jednotliví lektori krúžkovej činnosti, po písomnom informovanom súhlase rodiča dieťaťa.

4. Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

a) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určí zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

b) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bezhotovostne, t.j. prevodom na potravinový účet školskej jedálne pri materskej škole v ČSOB banke na číslo účtu: IBAN SK46 7500 0000 0040 1714 6610 a to vopred mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci sumou vo výške: 16,- eur.

c) Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

d) Príspevok za pobyt dieťaťa sa v materskej škole neuhrádza:

 • ak dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie ,takýmto dieťaťom je aj dieťa

s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania,

 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi,
 • ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
 • ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, t. j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou.

5. Podmienky vrátenia poplatku za materskú školu

Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.

6. Iné úhrady poplatkov

Zákonný zástupca dieťaťa po prerokovaní a odsúhlasení na stretnutí ZRŠ, uhrádza odsúhlasené sponzorské príspevky (Občianske združenie, ZRŠ, FO), prípadne môže prispieť aj vecným darom, či iným spôsobom občianskemu združeniu či ZRŠ.

Sponzorské poplatky slúžia na zabezpečenie bezpečného a podnetného prostredia materskej školy, na nákup darčekov k sviatkom detí, Mikulášu, Vianoc, Dňa detí, zabezpečenie kultúrnych a iných vystúpení pre deti, darčekom pre predškolákov a na organizáciu spoločných aktivít s rodičmi, napr. Deň rodiny.

7. Podmienky organizácie režimu stravovania v materskej škole a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

a) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/ 2021 v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Sumy sú uvedené v €

o

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom diet'aťa3

Úhrada zákonného zástupcu

diet'a materskej školy od 2 do 6 rokov

0,38

0,90

0,26

1,54

1,54

dieťa materskej školy od 2 do 6 rokov pomoc v hmotnej núdzi

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24

dieťa v poslednom ročníku materskej školy bez uplatnenia daňového zvýhodnenia zákonnými zástupcami

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24

b) Príspevok za ovocnú desiatu poskytovanú diet'at'u na základe rozhodnutia zákonného zástupcu je vo Výške 0,21 €/deň. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťat'a podl'a Š 7, bodu 10 tohto VZN

c) Zákonný zástupca každého diet'at'a (aj diet'at'a, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo Výške 4,50 € na diet'a paušálne za kalendárny mesiac.

d) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie a réžiu do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: SK46 7500 0000 0040 1714 6610

e) Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € iba v prípade, ak sa dieťa zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

f) V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod., v zošitoch na odhlasovanie v šatni, alebo v prípade náhleho ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30, hod. telefonicky na t.č. 048 414 55 54 (záznamník, osobne zamestnancovi kuchyne).

g) V prípade neskorého príchodu dieťaťa do materskej školy je zákonný zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky, z dôvodu efektivity zabezpečenia stravovania.

h) V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Toto nie je možné u detí rok pred plnením školskej dochádzky, ktorým je poskytovaná dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.

i) Dieťa prijaté na stravovanie v len rozsahu desiaty nemá nárok na štátnu dotáciu, náklady za desiatu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

j) Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín v plnej výške v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

8. Organizácia tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Personálne obsadenie materskej školy

Riaditeľka materskej školy:

Mgr. Zuzana Kováčová

Riaditeľka školskej jedálne:

Bc. Kristína Sáder Kiššová

V materskej škole pracujú kvalifikované učiteľky.

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa spĺňa 1 učiteľka: Mgr. Erika Haringová

Vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa spĺňa 1 učiteľka : Bc. Gabriela Štrbová Berčíková

Úplné stredoškolské vzdelanie spĺňa 5 učiteliek: Zdenka Huťková, Alena Kizeková, Mária Parobeková, Denisa Rovná, Iveta Snopková

V materskej škole pracuje 5 nepedagogických zamestnancov:

   1. Viera Svobodová, upratovačka a kurička
   2. Marcela Kirschnerová, upratovačka
   3. Janka Solavová, hlavná kuchárka
   4. Anna Sorosková, kuchárka,
   5. Miroslava Gáčiová, kuchárka.

Organizácia tried, vekové zloženie detí (spravidla, vekové zloženie sa mení podľa veku prijatých detí)

Pavilón č.1

Prízemie:

3.trieda – Motýliky = 4 - 6 ročné deti.

Poschodie:

4.trieda – Včielky = 4 - 6 ročné deti .

Pavilón č.2

Prízemie:

1.trieda – Lienky = 3 - 4 ročné deti.

2.trieda – Mravčeky = 3 – 5 ročné deti.

Organizácia prevádzky materskej školy

Otváranie materskej školy

Vysvetlivky:

1.pavilón – 3. a 4. trieda.

2.pavilón – 1. a 2. trieda.

Od 6,30 – 7,00 hod.

Od 7,00hod.

Od 7,30 hod.

V prevádzke je 1. pavilón

3. trieda – Motýliky

V prevádzke je 1. pavilón.

Vždy jedna učiteľka z 1. alebo 2. triedy ostáva v 3. triede do príchodu učiteliek z 3. a 4. triedy.

V prevádzke 2.pavilón

2.trieda – Mravčeky kde sa striedajú učiteľky z 1. a 2. triedy až do 7,30 hod.

V prevádzke sú všetky triedy materskej školy.

Organizácia prevádzky materskej školy

Zatváranie materskej školy

Vysvetlivky:

1.pavilón – 3. a 4. trieda.

2.pavilón – 1. a 2. trieda.

Do 16,00 hod.

Od 16,00 – 16,30 hod.

V prevádzke sú všetky triedy v 1. aj 2. pavilóne.

V prevádzke sú triedy:

1.pavilón – 3.trieda

2.pavilón – 2.trieda

Učiteľky sa však v týchto triedach striedajú podľa plnenia svojej pracovnej doby.

9. Konzultačné hodiny

a) V jednotlivých triedach sú určené konzultačné hodiny pre informovanie rodičov o výsledkoch dieťaťa pravidelne raz za mesiac. Rodičia musia minimálne týždeň pred informovať triednu učiteľku o svojom záujme o konzultáciu. Konzultácia môže byť po vzájomnej dohode učiteľky a zákonného zástupcu dohodnutá aj v iný deň, ako je určený školským poriadkom.

1. trieda: prvý pondelok v mesiaci

2. trieda: prvý utorok v mesiaci

3. trieda: prvá streda v mesiaci

4. trieda: prvý štvrtok v mesiaci

Miesto: riaditeľňa

Čas: vždy podľa dohody zákonného zástupcu a triedneho učiteľa.

b) Rodičia a verejnosť môžu využiť konzultačné hodiny riaditeľky materskej školy. Čas je potrebné dohodnúť si minimálne dva dni vopred prostredníctvom mailu

zuzana.kovacova@banskabystrica.sk

c) Konzultačné hodiny riaditeľky školskej jedálne pre verejnosť sú stanovené pondelok, streda a piatok od 7:00 do 15:00hod, resp. po dohode prostredníctvom mailu : kristina.saderova@banskabystrica.sk

10. Denný poriadok

a) Usporiadanie denných činností je spracované vo forme denného poriadku, ktorý je pre informovanie zákonných zástupcov zverejnený v šatni príslušnej triedy.

b) Trvanie učebných a hrových aktivít detí nie je časovo presne vymedzené, je určené len rámcovo. Časové trvanie vzdelávacej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

c) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu – Bzučo objavuje svet , ktorý je zverejnený na webovom sídle materskej školy a v každej triede materskej školy.

d) Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť všetkých foriem denných činností počas celého dňa.

e) Denný poriadok materskej školy prebieha podľa nasledovnej štruktúry usporiadania denných činností:

6:30 – 9:00

 • schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí,
 • ranný kruh, vítanie dňa, zdravotné cvičenie

9:00

 • desiata

9:15 – 11:30

 • hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku/vychádzka

11:30 – 12:30

 • obed, čistenie zubov, príprava na odpočinok

12:30 – 14:30

 • odpočinok - trvanie minimálne 30 minút, vždy podľa potreby dieťaťa
 • individuálne, príp. skupinové aktivity hry a činnosti podľa výberu detí

14:30

 • olovrant

do 16:30

 • hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity/pobyt vonku

f) Úlohou denného poriadku je zabezpečiť vyvážené striedanie činnosti, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, zabezpečiť dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelná strava, striedanie aktivity a odpočinku),vytvárať časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa.

11. Organizácia v šatni

a) Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6:30 do 8:30 hod. a od 14:30 do 17:00 hod., ktorí sú po vstupe do MŠ povinní používať návleky na obuv z dôvodu hygieny svojich detí a ich prostredia. Taktiež po schodišti do 4. triedy sú rodičia povinní používať návleky na obuv.

Z dôvodu bezpečnosti nevykladajú rodičia deti na skrinky, nedovolia vyskakovať deťom na lavičky, či skrinky, aby nedošlo k úrazu.

b) Zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v spolupráci s učiteľkami vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

c) Za poriadok v poličkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále

d) Vstup zo šatne do triedy nie je rodičom z hygienických dôvodov povolený, s výnimkou adaptačného obdobia detí a aktivít súvisiacich so slávením sviatkov roka v spolupráci rodiny a školy s tým, že následne sa vykonajú dezinfekčné práce v týchto priestoroch triedy.

e) Za hygienu a uzamknutie vchodu počas prevádzky v jednotlivých pavilónoch zodpovedajú upratovačky.

12. Organizácia v umyvárni

a) Triedy 3. a 4. majú samostatnú umyváreň, triedy 1. a 2. majú spoločnú umyváreň, v ktorej sa po vzájomnej dohode učiteliek striedajú.

b) Každé dieťa má svoj uterák, pohárik a hrebeň.

c) Za dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a upratovačka.

d) Za pravidelnú výmenu uterákov rodičmi zodpovedajú učiteľky.

e) Za čistenie hrebeňov a pohárov zodpovedá upratovačka.

f) Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným

hygienickým návykom a sebaobsluhe.

13. Organizácia podávania stravy

a) Časový harmonogram podávania jedla:

 • desiata od 9:00 do 9:15 hod.
 • obed od 11:30 do 12: 30 hod.
 • olovrant od 14:15 do 14,45 hod.

b) Stravovanie detí je zabezpečené priamo v triede.

c) Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania je zodpovedná riaditeľka školskej jedálne a zamestnanci kuchyne.

d) Učitelia vedú deti k osvojovaniu si návykov kultúrneho stolovania, pričom uplatňujú

individuálny prístup k deťom a rešpektujú potreby detí:

 • 3 – 4 ročné deti používajú pri jedle lyžicu a vidličku,
 • 4 – 5 ročné deti používajú pri jedle lyžicu a vidličku, postupne kompletný príbor,
 • 5 – 6 ročné deti používajú pri jedle kompletný príbor.

e) V prípade, že dieťa má lekárom potvrdenú neznášanlivosť niektorých potravín, či diétne stravovacie obmedzenia, odporúčame takémuto dieťaťu pobyt v materskej škole ktorá poskytuje deťom špeciálne diétne stravovanie (MŠ Cesta k nemocnici). V prípade že sa napriek odporúčaniam riaditeľky materskej školy a riaditeľky ŠJ rozhodne zákonný zástupca dieťaťa ponechať dieťa v našej materskej škole, a dieťa má iba intoleranciu niektorých potravín, nie závažné diétne stravovacie obmedzenia, napr. bezlepková diéta, cukrovka a pod., je zákonný zástupca dieťaťa povinný písomne požiadať riaditeľku školskej jedálne o výnimku zo stravovania, ktorú doloží potvrdením od lekára, špecialistu. Kópiu tohto potvrdenia doručí aj triednej učiteľke dieťaťa, pričom táto ho založí do osobných spisov dieťaťa.

f) Denný počet prihlásených detí na stravu zisťuje vedúca školskej jedálne alebo hlavná kuchárka na základe vyplnených výkazov stravovaných osôb, výkazy v jednotlivých triedach sa vypracujú v spolupráci s pedagogickými zamestnancami.

14. Pobyt detí vonku

a) Počas pobytu detí vonku zabezpečuje učiteľka deťom prevažne pohybové aktivity, pričom venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

b) Pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň. V súlade s § 7 písm. b) vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod – 10°C, nadmerné znečistenie ovzdušia,

c) Pobyt detí vonku sa realizuje spravidla dopoludnia aj popoludní, pričom dopoludnia po zohľadnení poveternostných podmienok trvá najmenej od 10:00 do 11:30 hod.

d) V súlade s Vyhláškou MŠ SR 306/2008 o materskej škole novelizovanou Vyhláškou 308/2009"na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Na vychádzky do blízkeho okolia chodia deti minimálne raz do týždňa, pričom učiteľky vopred musia dôkladne poznať terén a trasu vychádzky. V prípade opustenia areálu školy mimo bežnej vychádzky – blízke okolité ulice na Uhlisku, sú učiteľky povinné oboznámiť slovne s touto skutočnosťou riaditeľku školy a ísť na takúto vychádzku výlučne vo dvojici, prípadne aj s pomocou p.upratovačky. V prípade vzdialenejšej vychádzky mimo Uhlisko, je nutné vypracovať informovaný súhlas s vyjadrením zákonného zástupcu dieťaťa.

e) Pobyt vonku na jednotlivých častiach školského dvora sa realizuje podľa rozpisu. Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou. V prípade nutného opustenia dozoru v areáli školského dvora pri pobyte vonku, zabezpečia dozor inou učiteľkou, prípadne p. upratovačkou.

f) Pri pobyte vonku sa zaraďujú vo veľkej miere pohybové aktivity, realizujú sa vzdelávacie aktivity spojené s objavovaním okolitého sveta a kolobehu života v prírode a spoločnosti tak, aby ostalo dostatok priestoru na spontánne hry detí.

g) Počas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre konkrétne ročné obdobie ako kĺzanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie, kolobežkovanie a hry s vodou.

h) Počas pobytu detí na vychádzke vedie učiteľka deti premyslene a systematicky k osvojovaniu si zručností, postojov a vedomostí z oblasti dopravnej výchovy.

15. Organizácia v spálni počas popoludňajšieho odpočinku detí

a) Počas popoludňajšieho oddychu učiteľka dodržiava všetky hygienické, bezpečnostné opatrenia. Učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, v nutnom prípade zabezpečí dozor inou učiteľkou alebo nepedagogickou zamestnankyňou materskej školy.

b) Učiteľka počas odpočinku individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku a po polhodine odpočinku ponúka deťom taký druh aktivít, ktoré nerušia ostatné deti pri spaní. So staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď.

c) Počas popoludňajšieho odpočinku majú deti oblečený primeraný odev, relaxujú na ležadlách. Učiteľka spravidla prečíta vhodnú rozprávku, následne deti odpočívajú pri počúvaní relaxačnej hudby.

d) Za výmenu posteľných obliečok, ktorá sa menia každé 2 týždne, je zodpovedná upratovačka. Pyžamá si deti menia každý týždeň, zvyčajne v pondelok.Za čistotu a hygienu prinesených obliečok a pyžám zodpovedajú rodičia.

16. Organizácia krúžkovej činnosti

a) V materskej škole prebieha formou krúžkovej činnosti oboznamovanie s anglickým jazykom.

b) Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí.

c) Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi a majú súhlas od zriaďovateľa do pôsobnosti ktorého materská škola patrí.

d) Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy zmluvu o poskytovaní služieb.

e) Za bezpečnosť detí pri presunoch a počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor.

f) Lektor zodpovedá za zdravie a život zverených detí počas doby trvania výučby či výcviku v krúžkovej činnosti, ako aj pri presune detí do tried po jej ukončení.

g) Poskytovateľ zabezpečí a organizuje objednávateľovi služby na základe písomnej zmluvy.

h) Krúžková činnosť prebieha vždy v popoludňajších hodinách po 15:00.

17. Organizácia športových výcvikov – lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky výcvik

V súlade s § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa v materskej škole organizuje lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik (ďalej aj "športový výcvik").

A Personálne zabezpečenie

a) Za prípravu športových výcvikov na úrovni materskej školy zodpovedá koordinátorka športových výcvikov (ďalej len "koordinátorka").

b) Športové výcviky zabezpečujú spoločnosti, ktoré majú uzavretú zmluvu s Mestom Banská Bystrica na predmetnú činnosť a spĺňajú všetky požiadavky na výkon tejto činnosti.

c) Športové výcviky vedú len kvalifikovaní inštruktori s platnými licenciami.

d) Na každom výcviku je prítomný pedagogický dozor z materskej školy podľa rozpisu schváleného riaditeľkou školy.

e) Na plaveckom výcviku je najviac osem detí na jedného inštruktora.

f) Na lyžiarskom výcviku je najviac desať detí na jedného inštruktora.

g) Na korčuliarskom výcviku je najviac osem detí na jedného inštruktora.

B Organizačné zabezpečenie

a) Športové výcviky sa realizujú na základe preukázateľného záujmu zákonných zástupcov detí.

b) Športové výcviky sa realizujú po dohode so zriaďovateľa.

c) Športových výcvikov sa zúčastňujú len deti rok pred plnením školskej dochádzky.

d) Športové výcviky sa realizujú podľa Plánu zabezpečenia kurzu, ktorý vypracuje koordinátor.

e) Lyžiarskeho výcviku sa dieťa môže zúčastniť len na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast.

f) Za prípravu a organizáciu výcvikov je zodpovedná koordinátorka, ktorá v spolupráci s učiteľkami jednotlivých tried:

 • zistí záujem zákonných zástupcov o účasť dieťaťa na príslušnom športovom výcviku,
 • pripraví písomnú informáciu pre zákonných zástupcov, prípadne ich oboznámi s možnosťou účasti detí na športovom výcviku prostredníctvom stretnutia rodičov,
 • vypracuje komplexnú finančnú kalkuláciu za výcvik,
 • zabezpečí administráciu prihlášok dieťaťa na športový výcvik,
 • zabezpečí podpísanie informovaného súhlasu zákonných zástupcov,
 • zabezpečí publicitu športových výcvikov prostredníctvom násteniek jednotlivých tried.

g) Platba za účasť na športovom výcviku sa realizuje individuálne na oficiálny účet subjektu vykonávajúceho výcvik.

h) Riaditeľka materskej školy má právo zrušiť výcvik pokiaľ zistí, že jeho organizačné zabezpečenie nie je v súlade so školským poriadkom, pravidlami BOZP, príslušnými právnymi predpismi, prípadne aj z iných závažných dôvodov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie detí, ako aj kvalitu športového výcviku.

C Bezpečnostné opatrenia

a) Za zabezpečenie ochranných športových prvkov je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa.

b) Zákonný zástupca je povinný informovať službukonajúcu učiteľku o zmene zdravotného stavu dieťaťa zúčastňujúceho sa na výcviku vrátane drobných úrazov mimo výcvik.

c) Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí je počas výcviku zodpovedný kvalifikovaný inštruktor.

d) Pedagogickí zamestnanci a poverené osoby podpisom potvrdia poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas výcviku.

e) Pri presunoch detí sprevádzajúce učiteľky a inštruktori využívajú dopravný terčík, deti sú označené reflexnými vestami. Presun sa realizuje chôdzou v organizovanom zástupe; pozície dospelých osôb sú vpredu pred zástupom a vzadu, za zástupom detí.

f) Pedagogický dozor (sprevádzajúce učiteľky) zodpovedá za zabezpečenie cestovnej lekárničky. O prípadnom úraze vyhotoví záznam.

g) Pedagogickí zamestnanci poučia detí:

 • pravidlách správania sa v autobuse, pri vystupovaní a nastupovaní do autobusu,
 • pravidlách správania sa na mieste realizácie športového výcviku a pri presune na a zo športového výcviku,
 • potrebe zdržiavať sa v dohľade učiteľov a ostatných zodpovedných dospelých osôb,
 • zodpovednosti detí za ich osobné veci.

18. Škola v prírode

a) Škola v prírode sa organizuje v rozsahu 5 dní základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.

b) Školy v prírode sa zúčastňujú len deti rok pred plnením školskej dochádzky.

19. Výlety a exkurzie

a) Výlety a exkurzie sa organizujú základe plánu práce materskej školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole v nadväznosti na plnený školský vzdelávací program.

b) Za prípravu výletov a exkurzií na úrovni materskej školy zodpovedá riaditeľka MŠ v spolupráci s triednymi učiteľkami..

c) Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona.

d) Za zabezpečenie vhodného oblečenia je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa.

e) Zákonný zástupca je povinný informovať službukonajúcu učiteľku o zmene zdravotného stavu dieťaťa zúčastňujúceho sa na výlete/exkurzii vrátane drobných úrazov.

f) Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí sú počas výletu/exkurzie zodpovední pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu.

g) Pedagogickí zamestnanci a poverené osoby podpisom potvrdia poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas výletu/exkurzie.

h) Pri presunoch detí sprevádzajúce učiteľky využívajú dopravný terčík, deti sú označené reflexnými vestami. Presun sa realizuje chôdzou v organizovanom zástupe; pozície dospelých osôb sú vpredu pred zástupom a vzadu, za zástupom detí.

i) Za zabezpečenie cestovnej lekárničky zodpovedá určený pedagogický zamestnanec. O prípadnom úraze vyhotoví záznam.

j) Pedagogickí zamestnanci poučia detí:

 • pravidlách správania sa v autobuse, pri vystupovaní a nastupovaní do autobusu,
 • pravidlách správania sa na mieste realizácie športového výcviku a pri presune na a zo športového výcviku,
 • o potrebe zdržiavať sa v dohľade učiteľov a ostatných zodpovedných dospelých osôb,
 • o zodpovednosti detí za ich osobné veci.

Všetky aktivity sa uskutočňujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V prípade rozvedených zákonných zástupcov je pre materskú školu dostačujúce, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, keďže v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

20. Úsporný režim materskej školy

A Podmienky pre nariadenie úsporného režimu

a) Úsporným režimom sa rozumie tzv. spájanie tried.

b) Spájaním tried rozumieme zlučovanie detí jednotlivých tried do jednej triedy, prípadne ich rozdelenie do viacerých tried.

c) Úsporný režim za podmienok vymedzených školským poriadkom nariaďuje výlučne riaditeľka materskej školy, prípadne učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky počas neprítomnosti.

d) K spájaniu tried môže dôjsť pri poklese detí o ¼, t. j. o 19 detí z celkového počtu 75 zapísaných detí tak, že v triedach, do ktorých presúvajú deti z iných tried, nie je viac ako 22 detí.

e) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried v prípade nízkej dochádzky detí.

f) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried v prípade neprítomnosti učiteliek.

g) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried pri iných okolnostiach vyžadujúcich si prerušenie prevádzky príslušnej triedy (dezinfekcia, maľovanie, prevádzkové dôvody, opravy, rekonštrukcie, školenia).

B Organizácia úsporného režimu

a) Počas dlhodobejšieho úsporného režimu v priebehu školského roka sú v prevádzke 3. a 2. trieda, pokiaľ riaditeľka materskej školy nenariadi inak.

b) Počas úsporného režimu v čase letných prázdnin je (ak to počet detí umožňuje) v prevádzke vždy jeden pavilón. V druhom pavilóne sa vykonáva dezinfekcia riestorov.

c) V prípade neprítomnosti učiteľky sa rozdeľujú do iných tried deti z triedy, kde chýba učiteľka.

d) V prípade, že chýbajú učiteľky z viacerých tried, rozdeľuje sa vždy trieda, v ktorej je nižší počet detí.

e) V prípade, že je možné spojiť deti v rámci jedného pavilónu, zlučujú sa deti vždy do 3. a 2. triedy.

f) V prípade nejasností pri organizácii zamestnanci kontaktujú riaditeľku, ak to nie je možné, kontaktujú učiteľku poverenú zastupovaním riaditeľky.

g) Nerešpektovanie organizácie nariadenej riaditeľkou sa považuje za porušenie školského poriadku s vyvodením príslušným dôsledkov.

C Prerušenie prevádzky materskej školy

a) Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. O dočasnom prerušení prevádzky MŠ môže rozhodnúť riaditeľka MŠ, zriaďovateľ alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva) s ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR vydať pokyny, ktorými na určitý čas uprednostní dochádzku niektorých detí do materskej školy a naopak, dochádzku niektorých detí do materskej školy na určitý čas obmedzí príp. neumožní, v záujme napr. bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov materských škôl.

b) Prevádzka materskej školy je prerušená spravidla v letných mesiacoch na jeden mesiac z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek a to podľa časového harmonogramu vypracovaného zriaďovateľom.

c) Prerušenie prevádzky v letných mesiacoch oznámi riaditeľ materskej školy na verejne dostupnom mieste spravidla dva mesiace vopred.

d) V čase prerušenia prevádzky prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a dezinfekciu priestorov a pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek.

e) Zamestnanci školy v prípade potreby pripravujú nový školský rok aj maximálne 3 dni bez prítomnosti detí, na základe súhlasu zriaďovateľa.

f) Pre deti ktoré nastúpia od septembra daného roka na povinnú školskú dochádzku, z hľadiska psychohygieny nie je vhodné navštevovať materskú školu počas letných prázdnin minimálne posledný týždeň pred nástupom do ZŠ, avšak je to iba odporúčanie zo strany materskej školy. Materská škola sa môže so zákonnými zástupcami dohodnúť, že v čase napr. letných prázdnin bude dieťa chodiť do materskej školy nie na celý deň, ale len na pol dňa, alebo nie každý deň ale len niektoré dni v týždni.

g) V čase akýchkoľvek prázdnin napr. v základných školách, prípadne rôznych sviatkov, či voľna, môžu pani učiteľky zisťovať písomnou formou záujem o prevádzku školy. Následne po zistení môže byť prevádzka školy obmedzená napr. zo štyroch tried na dve, či dokonca aj jednu triedu, prípadne nemusí byť materská škola vôbec otvorená podľa záujmu zákonných zástupcov. V prípade nedodržania termínu prihlásenia, nebude dieťa do materskej školy prihlásené, tak ako keby rodič neprejavil záujem o prevádzku školy.

h) Prevádzku materskej školy možno aj obmedziť, napr. na niekoľko dní v týždni, príp. z celodennej výchovy a vzdelávania na poldennú – napr. z dôvodu odstávky vody, elektrickej energie, atď. alebo prerušiť, napr. z dôvodu nedostatku detí sa prevádzka preruší na určité obdobie – niekoľko dní, 1 týždeň; 1 mesiac, atď.

i) Žiadny právny predpis neustanovuje riaditeľovi materskej školy povinnosť poskytnúť zákonným zástupcom "náhradnú materskú školu" toho istého zriaďovateľa na celý čas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorú dieťa inak navštevuje.

21 Pedagogická prax v materskej škole

a) V materskej škole každoročne prebieha prax študentiek stredných a vysokých škôlv rozsahu a obsahu podľa podmienok príslušnej školy, záujmu študentov a možností materskej školy.

b) Pedagogická prax sa vykonáva so súhlasom zriaďovateľa materskej školy.

c) Pedagogická prax prebieha podľa pokynov príslušnej vysielajúcej vzdelávacej inštitúcie (napr. PF UMB, PaSA...)

d) Študentky a študenti sú povinní včas konzultovať svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť s cvičnou učiteľkou a jej pripomienky a návrhy rešpektovať.

e) Študentky a študenti sú povinní dodržiavať vnútorný poriadok materskej školy a rešpektovať pokyny riaditeľky, učiteliek a prevádzkových zamestnancov.

f) Zriaďovateľ materskej školy poučí študentky a študentov o zásadách BOZP na pracovisku.

g) Riaditeľka materskej oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a ostatnými internými dokumentmi školy.

h) Riaditeľka materskej školy spolu s cvičnými učiteľkami je zodpovedná za udržanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, učiteľky vedú pedagogickú prax s týmto vedomím.

i) Študentky a študenti sú povinní správať počas práce s deťmi aj počas celej prítomnosti v materskej škole príkladne a vhodne a dbať na ochranu zdravia a bezpečnosti detí a ostatných osôb, s ktorými prichádzajú do styku na pracovisku.

Článok V

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

1. Všeobecné zásady a podmienky

a) Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávaniezodpovedá riaditeľ.

b) Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR zodpovedajú pedagogickí zamestnanci školy od prevzatia dieťaťa zákonným zástupcom až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

c) Počas pobytu dieťaťa v materskej škole sú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci povinní:

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
 • zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

d) V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa všetci zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými predpismi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky školy. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov a pokynov zodpovedajú aj ostatní, najmä prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

e) Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

f) Ak ktorákoľvek učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, či už v interiéri, alebo v exteriéri školy, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo túto skutočnosť oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi a zamestnancovi zodpovednému za BOZP na pracovisku. Nepedagogický zamestnanec a zamestnanec BOZP odstráni tento nedostatok podľa svojich schopností, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby Mesta Banská Bystrica.

g) Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi rovnako ako iné predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie detí (lieky, náradie a podobne).

h) Učiteľka v triede dbá o bezpečné usporiadanie nábytku a usmerňovanie správanie detí tak, aby eliminovala možnosť úrazu.

i) Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy sa pravidelne zúčastňujú vzdelávania v oblasti BOZP, PO, CO v rámci bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prevencii rizík.

2. Bezpečnosť pri činnostiach vyžadujúcich zvýšený dozor

a) Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

b) Na jednu dospelú osobu na výlete alebo exkurzii pripadá 8 detí, okrem iného aj z dôvodu bezpečnosti počas prepravy dopravným prostriedkom (autobusom, vlakom), prípadne náročnejších presunov pešo.

c) Podľa Vyhlášky MŠ SR 306/ 2008 Z.z. § 7 ods. 4 "na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. V materskej škole pri zdravotníckom zariadení zodpovedá za bezpečnosť detí pedagogický zamestnanec a zdravotnícky zamestnanec. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov."

d) Vychádzku realizujú učiteľky vždy na miestach. ktoré dôkladne poznajú. Učiteľka je povinná pred uskutočnením vychádzky na neznámych miestach dôkladne sa vopred oboznámiť s terénom.

e) Učiteľka je povinná každú dlhšiu vychádzku na vzdialenejšie miesto oznámiť vopred riaditeľke materskej školy.

f) Počas vychádzky a presunoch na výletoch a exkurziách sú deti označené reflexnými prvkami.

3. Zdravotný stav detí

a) Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

a. je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b. neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c. nemá nariadené karanténne opatrenie.

b) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením (Vyhlásenie o bezinfekčnosti/ bezpríznakovosti) zákonný zástupca dieťaťa pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako tri dní.

c) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie primerané počasiu tak, aby sa mohlo plnohodnotne zúčastňovať na všetkých činnostiach. Taktiež zabezpečuje náhradné oblečenie pre prípad jeho ušpinenia, zamočenia, či zničenia.

d) Učiteľka môže podľa Vyhlášky MŠ SR 306/2008 §7 ods. 7 odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

e) Učiteľky materskej školy nie sú oprávnené podávať deťom lieky (antibiotiká, príp. lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa atď.) Pedagogický zamestnanec môže podať dieťaťu iba lieky na základe písomnej žiadosti rodiča, informovaného súhlasu a na písomné vyjadrenie lekára pre deti a dorast (napr. pri dlhotrvajúcej alergii, stravovacích problémoch a na podanie lieku pri život ohrozujúcom stave s presným dávkovaním), pričom všetky podklady, potvrdenia založí do osobného spisu dieťaťa.

f) Podávanie probiotík, liekov proti zápche, či výživových doplnkov, pokiaľ nie sú podávané výslovne na základe pokynu lekára zabezpečuje výhradne rodič, ktorý v tomto prípade môže počas dňa prísť tento liek do MŠ dieťaťu podať.

g) Triedna učiteľka urobí záznam o podávaní medikamentov aj v osobnom spise dieťaťa.

4. Postup pri zabezpečení úrazov

a) Ak dieťa v materskej škole utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom za použitia školskej lekárničky. Úraz ako aj spôsob ošetrenia zaeviduje učiteľka, pri ktorej sa stal úraz do zošita školských úrazov. Každý záznam dá rodičovi na vedomie a podpis.

b) Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka, t.z. učiteľka, pri ktorej sa úraz stal, sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade život ohrozujúcej situácie, alebo v prípade nezastihnuteľnosti zákonného zástupcu dieťaťa, zabezpečí službukonajúca učiteľka prvotnú prvú pomoc a následné ošetrenie zraneného dieťaťa lekárom, t.z. odvedie dieťa na lekárske ošetrenie a to najmä zdravotníckym vozidlom. Po návrate z lekárskeho ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a opätovne sa pokúsi o kontaktovanie so zákonným zástupcom dieťaťa.

c) Keď sa učiteľka skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa spíšu záznam o úraze, ktorý zákonný zástupca potvrdí svojim podpisom.

d) V materskej škole je vedená kniha evidencie registrovaných a neregistrovaných školských a pracovných úrazov. Táto evidencia obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto kde k úrazu došlo, stručný popis úrazu ako k nemu došlo,
 • svedkov úrazu – v prípade že sú, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zaevidovania úrazu do evidencie,
 • zdravotnú poisťovňu dieťaťa,
 • zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

e) Ak dieťa chýba v materskej škole menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v materskej škole na základe písomného stanoviska lekára viac ako 4 dni, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor nad dieťaťom. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaeviduje a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. Záznam o registrovanom školskom úraze dostane zákonný zástupca dieťaťa, materská škola, pracovník BOZP, poisťovňa v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia registrovaného školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

5. Opatrenia v prípade pedikulózy

a) Zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivenie svojho dieťaťa, ohlási túto skutočnosť triednej učiteľke a tá následne riaditeľke školy.

b) Učiteľka, ktorá zistí zavšivenie dieťaťa je povinná okamžite informovať zákonného zástupcu, ktorý príde prevziať dieťa.

c) Dieťaťu sa na dezinfekciu do domáceho prostredia odovzdá aj posteľnú bielizeň, uterák, hrebeň z materskej školy.

d) Následne učiteľka odporučí sa aj ostatným zákonným zástupcom detí, aby uskutočnili preventívne opatrenia, napr. vydezinfikovali hlavu svojho dieťaťa vhodným prostriedkom.

e) Dieťa nastúpi späť do kolektívu až po kompletnom odvšivení. ktoré by malo byť minimálne 3 – 5 dní až do úplného zničenia vši.

6 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

a) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

b) V prípade že zákonný zástupca dieťaťa má podozrenie, alebo sa domnieva že v triede, ktorú navštevuje jeho dieťa dochádza k fyzickému prípadne psychickému týraniu, oznámi toto podozrenie triednej učiteľke, ako aj riaditeľke školy, ihneď ako toto podozrenie vznikne.

c) Zákonný zástupca nesmie v podozrení na fyzické alebo psychické týranie konfrontovať dieťa, ktoré z konanie podozrieva, ani jeho zákonného zástupcu. Takéto konanie sa považuje za hrubé poručenie školského poriadku s dôsledkom vylúčenia z materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení.

d) V prípade že zákonný zástupca navštívi s vlastným dieťaťom psychológa v CPPPaP, či inom špecializovanom zariadení z dôvodu podozrenia fyzického alebo psychického týrania svojho dieťaťa, je povinný informovať riaditeľku školy o tejto skutočnosti, o tom ktoré dieťa a koho podľa neho týra, či mu inak ubližuje, aby mohla riaditeľka materskej školy včas riešiť prípadný vzniknutý problém.

e) Učiteľky vytvárajú v triedach priaznivú socio-emocionálnu klímu a priebežne zaraďujú do výchovno-vzdelávacej činnosti vzdelávacie aktivity zamerané na prosociálnu výchovu detí.

f) Všetci zamestnanci materskej školy svojim prosociálnym správaním a konaním vytvárajú deťom vzor ako jeden z prvkov prevencie sociálnopatologických javov,

g) Učiteľka materskej školy je zodpovedná za vytvorenie príjemnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

h) Materská škola uplatňuje nasledovné opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka,
 • viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie,
 • v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánov práce každej triedy,
 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto,
 • zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia,
 • dbať na to, aby sa do budovy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,
 • učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia,
 • v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať riaditeľku materskej školy, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.
Článok VI

Podmienky zaobchádzania s majetkom školy

1. Ochrana a zabezpečenie majetku

a) Každý pavilón má samostatný uzamykateľný vchod. Kľúč od hlavného vchodu do budovy – 1. pavilónu a bezpečnostný kód majú pedagogickí zamestnanci a upratovačky. Pri príchode a odchode z budovy zapisujú čas príchodu a odchodu z budovy do dochádzkovej knihy .

b) Pri opustení pracoviska počas určenej pracovnej zmeny, zaznamenávajú svoj odchod a príchod do dochádzkovej knihy . Počas pracovnej doby možno opustiť pracovisko len s priepustkou podpísanou riaditeľkou, osobou poverenou zastupovaním riaditeľky, riaditeľkou školskej jedálne, alebo v čase ich neprítomnosti osobou poverenou ich zastupovaním.

c) Všetky uzamkýnateľné vchody do budovy odomyká a uzamyká učiteľka začínajúca zmenu a učiteľka končiaca zmenu, ak riaditeľka nenariadi inak. Je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby v priestoroch materskej školy, pokiaľ nemá súhlas zriaďovateľa alebo riaditeľky MŠ. Cudzie osoby v budove vždy sprevádza zamestnanec materskej školy.

d) Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy, je učiteľka povinná skontrolovať uzavretie okien a uzamknúť triedu.

e) Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár a im zverené učebné pomôcky v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s každým zamestnancom uzavretá písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou spoločného majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne a pracovného poriadku. .

f) Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy je požadovaná úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo; zákonný zástupca je zodpovedný aj za škody spôsobené osobou splnomocnenou preberaním dieťaťa zákonným zástupcom. Na náhradu škody nie je právny nárok, pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom.

g) Učiteľka v popoludňajšej zmene skontroluje pred uzamknutím budovy všetky priestory, vypnutie elektrospotrebičov, svetiel, uzavretie vody, uzavretie okien, uzamknutie tried a zakódovanie budovy.

2. Zabezpečenie osobných predmetov pedagogických a nepedagogických

zamestnancov

a) Určenie miesta odkladania osobných vecí pri plnení pracovných úloh :

 • Učiteľky si v čase plnenia pracovných úloh uschovajú osobné predmety v šatni.
 • Riaditeľka si v čase plnenia pracovných úloh osobné predmety uschová

v uzamykateľnej skrini v kancelárii riaditeľky MŠ.

 • Kuchárky si v čase plnenia pracovných úloh osobné predmety uschovajú šatni pre zamestnancov školskej jedálne.
 • Riaditeľka školskej jedálne si v čase plnenia pracovných úloh osobné predmety uschová v uzamykateľnej skrini v kancelárii riaditeľky ŠJ,
 • Upratovačka si v čase plnenia pracovných úloh uschová osobné predmety v šatni.

b) Zabezpečenie miestností na úschovu osobných predmetov a určenie zodpovednosti zamykania predmetného miesta

 • Všetky miestnosti sú zabezpečené zámkom.
 • Každý zamestnanec vlastní jeden kľúč od zámku príslušnej miestnosti určenej na odkladanie osobných predmetov.
 • Písomný záznam o prevzatí zverených kľúčov od zabezpečeného miesta - prevzatí kľúčov je záznam v osobnej karte každého zamestnanca.

3. Zásady ochrany osobných údajov

a) Osobné údaje, kontaktné údaje detí a ich zákonných zástupcov ktoré sú využívané a spracovávané v súlade so znením zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa riadia pokynmi zriaďovateľa as osobnými údajmi narábajú v rozsahu vymedzených kompetencií podľa pracovného zaradenia pracovnej náplne.

c) Všetky materiály o deťoch a ich zákonných zástupcoch musia byť uložené mimo dosahu nepovolaných osôb a chránené pred ich zneužitím.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Školský poriadok je platný a účinný dňom jeho vydania riaditeľkou školy.

2. Školský poriadok je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole a na webovej stránke školy : msbzuco.webnode.sk

3. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy, pre deti prijaté na predprimárne vzdelávanie, adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa a ich zákonných zástupcov. Uvedený okruh osôb je povinný sa ním riadiť. V prípade porušenia pravidiel školského poriadku bude podľa miery závažnosti vyvodená zodpovednosť s možnosťou prijatia sankcií, na ktorých udelenie bude dotknutá osoba vopred upozornená.

4. So školským poriadkom sú preukázateľným spôsobom (vlastnoručným podpisom na podpisovom hárku, ktorý tvorí prílohu č. 1 školského poriadku) oboznámení všetci zamestnanci materskej školy. Podpisový hárok je súčasťou každej zmeny školského poriadku vykonanej formou dodatku.

5. So znením školského poriadku sú vhodným spôsobom oboznámené aj deti navštevujúce materskú školu.

6. O vydaní a obsahu školského poriadku riaditeľka materskej školy informuje zákonných zástupcov detí na schôdzi rodičovského združenia.

7. Tento školský poriadok možno meniť len prostredníctvom príslušných dodatkov, ktoré sú číslované v chronologickom poradí podľa vydania a pred ich vydaním sú prerokované v rade školy a pedagogickej rade.

8. Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú tieto prílohy:

 1. Príloha č. 1: Podpisový hárok – oboznámenie sa zamestnancov MŠ so školským poriadkom.
 2. Príloha č. 2: Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky materskej školy zriaďovateľom, ktorý určila riaditeľka materskej školy a ktorý bol prerokovaný aj so zákonnými zástupcami.

DEROGAČNÁ KLAUZULA

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.09.2021

Týmto školským poriadkom sa ruší školský poriadok zo dňa ...................

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, iných predpisov a ďalších zdrojov, ktoré boli použité pri vypracovaní školského poriadku:

Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie FMZV č. 104/1991 Zb.) Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a vyhlášky č. 438/2020 Z. z. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2008/306/ZZ_2008_306_20210101.pdf

Zriaďovacia listina materskej školy (uviesť názov a adresu materskej školy, vrátane počtu dodatkov, ak boli vydané)

Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-42009-r-z-11-februara-2009-k-zavedeniu-jednotneho-postupu-skol-skolskych-zariadeni-a-vysokych-skol-pri-vzniku-registrovaneho-skolskeho-urazu-a-pri-evidencii-nebezpecnych-udalosti/

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. 49 s. Materiál MŠVVaŠ SR, ktorý je schválený pod číslom 2020/8006:1-B2001. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: Celý text vzorového pracovného poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie (uviesť číslo, rok a názov obce) o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školskej jedálne

Manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 1. januára 2021). 60 strán. Materiál MŠVVaŠ SR, ktorý je schválený pod číslom 2021/9804:1-A2110. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/19433.pdf

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole. 8 strán. Materiál MŠVVaŠ SR, ktorý je schválený pod číslom 2016-15223/19692:1-10A0. Úprava materiálu podľa právneho stavu platného od 01. 01. 2021 je schválená pod číslom: 2021/9805:1-A2110. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/19514.pdf

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním. Materiál MŠVVaŠ SR, 7. január 2021. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/files/10094_najcastejsie-otazky_povinne-predprimarne-vzdelavanie_fin.pdf

Webinár – Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl. (online) (cit. 12. 05. 2021) Dostupné z: https://www.minedu.sk/webinare-povinne-predprimarne-vzdelavanie-v-praxi-materskych-skol/

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl počas pandémie nového koronavírusu

Nadobudnutie účinnosti: 01.09. 2021, s účinnosťou počas trvania mimoriadnej situácie

spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, sú zamestnanci, rodičia, zákonní zástupcovia deti a iné osoby vystupujúce do budovy materskej školy povinné dodržiavať vždy aktuálne nariadenia hlavného hygienika, pokyny riaditeľky materskej školy a odporúčania MŠVVaŠ. O aktuálnych pokynoch informuje riaditeľka riadne a včas mailom.

Materská škola sa pri mimoriadnej situácii riadi pokynmi príslušného RÚVZ a zriaďovateľa, jej prevádzka a organizácia sa riadi vždy aktuálnymi odporúčaniami MŠVVaŠ.

Príloha č. 1

Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – zamestnanci školy

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským poriadkom vydaným dňa 10.09. 2021 a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.

Titul, meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Zuzana Kováčová

2. Huťková Zdenka

3. Mgr. Haringová Erika

4. Kizeková Alena

5. Parobeková Mária

6. Rovná Denisa

7. Snopková Iveta

8. Bc. Štrbová Berčíková Gabriela

9. Kirschnerová Marcela

10. Svobodová Viera

11. Bc. Sáder Kiššová Kristína

12. Gáčiová Miroslava

13. Solavová Janka

14. Sorosková Anna