"Škola priateľská k prírode, športu, zdraviu. Škola, ktorá nás baví."

Materská škola je situovaná v pokojnom prostredí mestskej časti Uhlisko pri rieke Hron, pod vrchom Urpín v Banskej Bystrici. Včlenená je do zástavby rodinných domov, obklopená množstvom zelene. Materská škola je štvortriedna, umožňujúca pobyt deťom celodenný, ako aj poldenný podľa záujmu a požiadaviek rodičov.

Vzhľadom k prepojeniu materskej školy so základnou školou na Uhlisku, zameriavame sa aj na rozvíjanie pohybových aktivít detí, pričom využívame aj vhodné priestory na cvičenie v základnej škole. Pohybové schopnosti a zručnosti detí sú rozvíjané okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj v rámci projektu: Cvičím hravo, cvičím zdravo, do ktorého zapájame nielen deti, ale aj ich zákonných zástupcov niekoľkokrát v priebehu školského roka. Vzhľadom k obklopujúcemu prírodnému prostrediu sme zameraní na rozvoj environmentálneho cítenia detí, ktorý sa uskutočňuje najmä zážitkovým učením, rôznymi aktivitami. Snažíme sa implementovať aktivity čo najviac do exteriéru podľa možností a odpovedajúcemu počasiu. Sme zapojení do projektu ZELENÁ ŠKOLA.  

VÍZIA MATERSKEJ ŠKOLY

"Materská škola, v ktorej deti aktívne spolurozhodujú čo a ako sa budú učiť, s kým sa budú učiť a v akom prostredí sa budú učiť."

POSLANIE MATERSKEJ ŠKOLY

"Ukázať deťom brať život ako šancu i ako úlohu, naučiť ich neprijímať pasívne to, čo je dané, ale pretvárať skutočnosť v mene hodnôt, ktoré sa na základe vlastných skúseností naučia uznávať, cítiť sa pri tom slobodný vo svojich skutkoch a činoch, správne sa rozhodnúť, mať zodpovednosť za seba a za iných, rozvíjať sa v úplnosti zmyslových, motorických a intelektuálnych schopností a stať sa vyrovnanou harmonickou osobnosťou".

VLASTNÉ CIELE A ZA MERANIE
  • deti budú vedieť spolupracovať v tíme, ale vedia konať aj samostatne;
  • deti dokážu kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
  • deti dokážu byť tvorivé, aktívne a zvedavé;
  • deti zvládnu prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia;
  • deti budú schopné aktívne a samostatne plánovať svoj rozvoj, svojim tempom aj vlastným spôsobom.
  • deti budú schopné vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí.

PROJEKTY MATERSKEJ ŠKOLY

...malé zmeny s veľkým dopadom

ZELENÁ ŠKOLA - projekt pre ľudí a školy, ktorí...

vnímajú....krásu a prepojenosť všetkého živého,

myslia....tvorivo a kriticky,

a konajú...v prospech zachovania života na Zemi...

...pretože len slová nestačia.

Viac o programe Zelená škola

CVIČÍM HRAVO, CVIČÍM ZDRAVO

Pre tých, ktorí majú rady rôzne druhy športu, neboja sa športovať a chcú byť fit. V rámci projektu rozvíjame pohybové schopnosti a zručnosti detí.


Kto je súčasťou našej materskej školy?

V materskej škole pracuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Kováčová Zuzana

Triedy materskej školy

1. trieda - LIENKY

Vyučujúce:

Iveta Drzewiecka

Denisa Rovná

2. trieda - MRAVČEKY

Vyučujúce:

Iveta Snopková

Mária Parobeková

3. trieda - MOTÝLIKY

Vyučujúce:

Mgr. Zuzana Kováčová

Zdenka Huťková

4. trieda - VČIELKY

Vyučujúce:

Bc. Gabriela Štrbová Berčíková

Alenka Kizeková


PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY - od 6.30 -16.30

Materská škola je rozdelená na dva pavilóny. Prvý pavilón sa nachádza na pravej strane budovy vchod zboku, hneď pri vstupe sa nachádza aj riaditeľňa. V prvom pavilóne sú dve triedy jedna trieda na prízemí "Motýliky", zloženie triedy zvyčajne deti predškolského veku 5-6 ročné prípadne 4-6 ročné deti podľa kapacity materskej školy. Na poschodí sa nachádza druhá trieda "Včielky". Vekové zloženie triedy je prevažne 5-6 ročné deti, prípadne 4-6 ročné deti , tak isto podľa kapacity.

Druhý pavilón sa nachádza na ľavej strane budovy vchod zboku. Tu sa nachádzajú dve triedy. Vekové zloženie tried. 3-4 a 4-5 ročné deti. Trieda LIENKY a trieda MRAVČEKY.

Denný poriadok materskej školy

6:30 – 8:40 schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí,

8:40 – 9:15 ranný kruh, vítanie dňa, zdravotné cvičenie,

9:15 -9:35 hygiena, desiata

9:35 – 10:30 hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity

10:30 – 11:30 pobyt vonku/vychádzka

11:30 -12:15 obed, hygiena, príprava na odpočinok

12:15 – 14:15 odpočinok - trvanie minimálne 30 minút, vždy podľa potreby dieťaťa

14:30-14:45 olovrant

14.45 - 16:30 individuálne, príp. skupinové aktivity hry a činnosti podľa výberu detí (hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity/pobyt vonku)CHCETE, ABY BOLO VAŠE DIEŤA SÚČASŤOU NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY?

TEŠÍME SA NA VÁS