Jedáleň

Stravovanie detí je vo vlastnej školskej jedálni, pričom vybavenie kuchyne je na dobrej úrovni, strava detí je pestrá, s každodenným prísunom ovocia a mliečnych výrobkov.

Kultúra stravovania je zabezpečovaná vo vzájomnej súčinnosti a spolupráci učiteliek a zamestnancov školskej jedálne.

Pitný program okrem času podávania hlavných jedál zabezpečujú učiteľky v spolupráci s rodičmi detí.

O stravu detí sa starajú:

Bc. Kristína Sáder Kiššová - riaditeľka školskej jedálne, kristina.saderova@banskabystrica.sk

p.Solavová Janka - hlavná kuchárka

p. Gáčiová Miroslava - kuchárka

p. Sorosková Anna - kuchárka

POSTUP PRI ODHLASOVANÍ DETÍ ZO STRAVY

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod., v zošitoch na odhlasovanie v šatni, alebo v prípade náhleho ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30, hod. telefonicky na t.č. 048 414 55 54 (záznamník, osobne zamestnancovi kuchyne).

V prípade neskorého príchodu dieťaťa do materskej školy je zákonný zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky, z dôvodu efektivity zabezpečenia stravovania.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Toto nie je možné u detí rok pred plnením školskej dochádzky, ktorým je poskytovaná dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.