Školská pripravenosť

Čo by som mal vedieť, keď pôjdem do školy?


samostatne sa obliecť a obuť

pozapínať gombíky

zaviazať šnúrky na topánkach

samostatne sa najesť

zvládnuť činnosti súvisiace s osobnou hygienou

správne vyslovovať hlásky

vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

kresliť pevným líniami

pri kreslení správne držať ceruzku

nakresliť ľudskú postavu so základnými znakmi

vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

poznať základné farby

spočítať predmety do 10

orientovať sa v priestore, vedieť kde je: vpredu, vzadu, hore, dole, vľavo, vpravo

porozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu

naučiť sa naspamäť krátku pesničku alebo básničku

pri hre alebo inej činnosti vydržať 15 až 20 minút

dokázať riešiť spory bez bitky, hádky alebo vzdorovitosti

prekonať strach z nového prostredia

hrať sa a komunikovať s ostatnými deťmi