Odhlasovanie detí

a) V prípade, že sa dieťa nezúčastní na výchove a vzdelávaní, je zákonný zástupca povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

  • choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť dieťaťa na súťažiach.

b) Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane sviatkov a víkendov) "Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti /bezpríznakovosti"

c) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (týka sa to najmä detí plniacich si povinné preprimárne vzdelávanie),pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od pediatra, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa do materskej školy preskúma na podnet materskej školy miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

d) Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca Potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať materskú školu. .

e) Ak nie je dieťa prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti /bezpríznakovosti" (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň);

f) Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

POSTUP PRI ODHLASOVANÍ DETÍ ZO STRAVY

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod., v zošitoch na odhlasovanie v šatni, alebo v prípade náhleho ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30, hod. telefonicky na t.č. 048 414 55 54 (záznamník, osobne zamestnancovi kuchyne).

g) V prípade neskorého príchodu dieťaťa do materskej školy je zákonný zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky, z dôvodu efektivity zabezpečenia stravovania.

h) V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Toto nie je možné u detí rok pred plnením školskej dochádzky, ktorým je poskytovaná dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.