Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica po dohode so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica oznamuje, že

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční 4. mája 2023 v čase od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,30.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj s osobnou prítomnosťou detí. Radi spoznáme našich budúcich škôlkárov.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:
 1. vyplnením elektronického formulára na stránke mesta Banská Bystrica:

https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/materske-skoly/

2. elektronickou formou prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,

3. osobne v materskej škole v deň zápisu s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prihlášku si stiahnete na stránke mesta Banská Bystrica, povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. Príloha je súčasťou formulára žiadosti, ktorú si stiahnete na vyššie uvedenom odkaze.

Upozornenie:

V prípade žiadosti, vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára, bude zákonný zástupca povinný prísť do materskej školy a žiadosť o prijatie dieťaťa osobne podpísať alebo doniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami najneskôr do 5.5. 2023.Zákonný zástupca k nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Viac informácií nájdete na webovom sídle mesta Banská Bystrica.

V súlade s § 28 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) budú prijaté prednostne deti, pre ktoré je od školského roka 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné.

Materská škola Na Starej tehelni 7 je spádovou školou pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici na ulici: Cesta k Smrečine, Družstevná, Golianova, Hronské predmestie, Majerská cesta, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou, Stavebná. Zákonný zástupca môže na povinné predprimárne vzdelávanie zapísať dieťa aj v inej materskej škole, ako je spádová.

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :

 • deti 5 - 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

  Ostatné podmienky na prijímanie detí v prípade voľnej kapacity :

  • súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ.
  • 4-ročné deti,
  • 3-ročné deti.